ثبت نام در مشاوره تخصصی عکاسی و برگزاری نمایشگاه (فرشاد عسگری کیا)