حمیدرضا بیدقی
گرافیست و تصورساز بین المللی

بیوگرافی