ایکون ها و ایکون باکس ها

آیکون ها به همراه باکس های ایکون


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دریافت کد

[gdlr_row]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-gears" icon_color="#404040" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-eye-open" icon_color="#404040" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-trophy" icon_color="#404040" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]
[gdlr_space height="40px"]
[gdlr_row]

[gdlr_column size="1/2"]

[gdlr_box_icon icon="icon-copy" icon_color="#4984d5" icon_position="left" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/2"]

[gdlr_box_icon icon="icon-dashboard" icon_color="#d55949" icon_position="left" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


آیکون در بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دریافت کد

[gdlr_row]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-gears" icon_type="circle" icon_color="#ffffff" icon_background="#d55949" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-coffee" icon_type="circle" icon_color="#ffffff" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/3"]

[gdlr_box_icon icon="icon-dropbox" icon_type="circle" icon_color="#ffffff" icon_background="#4984d5" icon_position="top" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]
[gdlr_space height="40px"]
[gdlr_row]

[gdlr_column size="1/2"]

[gdlr_box_icon icon="icon-flag-alt" icon_type="circle" icon_color="#ffffff" icon_background="#6049d5" icon_position="left" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size="1/2"]

[gdlr_box_icon icon="icon-cloud" icon_type="circle" icon_color="#ffffff" icon_background="#49d5c0" icon_position="left" title="آیکون در بالا" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

فقط ایکون

دریافت کد

[gdlr_icon type="icon-fire" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-instagram" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-figther-jet" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-bell" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-bolt" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-beaker" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-hand-right" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-html5" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-gamepad" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-globe" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-heart" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-group" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-gears" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-dollar" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-star" size="36px" color="#333333"]
[gdlr_icon type="icon-truck" size="36px" color="#333333"]

لیست تمام ایکون ها را در اینجا ببینید

ایکون رنگی

دریافت کد

[gdlr_icon type="icon-fire" size="60px" color="#91d549"]
[gdlr_icon type="icon-instagram" size="60px" color="#49d5c0"]
[gdlr_icon type="icon-figther-jet" size="60px" color="#d55949"]
[gdlr_icon type="icon-bell" size="60px" color="#4984d5"]
[gdlr_icon type="icon-bolt" size="60px" color="#ea803a"]
[gdlr_icon type="icon-beaker" size="60px" color="#b649d5"]
[gdlr_icon type="icon-hand-right" size="60px" color="#91d549"]
[gdlr_icon type="icon-html5" size="60px" color="#e5427b"]
[gdlr_icon type="icon-gamepad" size="60px" color="#d55949"]
[gdlr_icon type="icon-globe" size="60px" color="#4984d5"]