برچسب Heading

استفاده از شورتکد

من یک شورتکد هدینگ هستم

من یک شورتکد هدینگ هستم

من یک شورتکد هدینگ هستم

من یک شورتکد هدینگ هستم

من یک شورتکد هدینگ هستم
من یک شورتکد هدینگ هستم
دریافت کد

[gdlr_heading tag="h1" size="46px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h2" size="41px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h3" size="36px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h4" size="31px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h5" size="26px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h6" size="21px" font_weight="bold"]من یک شورتکد هدینگ هستم[/gdlr_heading]

هدینگ با ایکون

هدینگ با ایکون

دریافت کد

[gdlr_heading tag="h3" size="32px" font_weight="bold" icon="icon-cloud"]هدینگ با ایکون[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h3" size="32px" font_weight="bold" icon="icon-group"]هدینگ با ایکون[/gdlr_heading]

رنگی هدینگ با ایکون

رنگی هدینگ با ایکون

دریافت کد

[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#459cd3" font_weight="bold" icon="icon-magic"]رنگی هدینگ با ایکون[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#e44a64" font_weight="bold" icon="icon-headphones"]رنگی هدینگ با ایکون[/gdlr_heading]

هدینگ رنگی

هدینگ رنگی

دریافت کد

[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#8ed345" font_weight="bold"]هدینگ رنگی[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#d36d45" font_weight="bold"]هدینگ رنگی[/gdlr_heading]

هدینگ با پس زمینه

هدینگ با پس زمینه

دریافت کد

[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#ffffff" background="#8ed345" font_weight="bold"]هدینگ با پس زمینه[/gdlr_heading]
[gdlr_heading tag="h3" size="32px" color="#ffffff" background="#4cb1e5" font_weight="bold"]هدینگ با پس زمینه[/gdlr_heading]