پوسته ها

استفاده از شورتکد

اسکیل ها و پروجرز بارها

استایل کوچک

فتوشاپ
الستراتور
HTML/CSS
دریافت کد

[gdlr_skill_bar percent="70" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e"]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="85" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4"]ایلستراتور[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="small" text_color="#333333" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

استایل متوسط با ایکون

فتوشاپ
ایلستراتور
HTML/CSS
دریافت کد

[gdlr_skill_bar percent="70" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e" icon="icon-smile"]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=85" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4" icon="icon-thumbs-up"]ایلستراتور[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="medium" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545" icon="icon-globe"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

استایل بزرگ با ایکون

فتوشاپ
ایلستراتور
HTML/CSS
دریافت کد

[gdlr_skill_bar percent="70" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#a9e16e" icon="icon-trophy"]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="85" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#56d0d4" icon="icon-leaf"]ایلستراتور[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent="55" size="large" text_color="#ffffff" background_color="#e9e9e9" progress_color="#da6545" icon="icon-html5"]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]